Forside    /    Prosjekter

VÅRE PROSJEKTER

 

Fv. 723 Ryssdalen – Herfjord

Prosjektet på fylkesvei 723 mellom Ryssdalen og Herfjord i Åfjord kommune innebærer bygging av ca. 4,2 kilometer ny vei, inkludert to tunneler; Ryssdaltunnelen og Herfjordtunnelen på henholdsvis 780 og 605 meter. 

Hensikten med den nye veien er å erstatte dagens rasutsatte vei gjennom Ryssdalen og langs Herfjorden. Andre positive effekter av den nye veien er mer effektiv transportavvikling, forbedret fremkommelighet, og en mer driftssikker og trafikksikker vei. 

AGTunnel er ansvarlig for vann- og frostsikring i tunnelene. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 20 000 

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

 

Fv. 14 Sumstad – Hellfjord

Næringslivet og kommunene på Fosen har gått sammen om et felles løft for å bedre veistandarden i regionen. Hensikten med prosjektet er raskere og tryggere kommunikasjon internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim, spesielt for å stimulere videre vekst i næringslivet på Fosen. 

Det skal bygges ca. 1,5 km ny vei på fylkesvei 14 i Roan kommune, inkludert en 550 meter lang tunnel på strekningen mellom Sumstad og Hellfjorden. I tillegg til å heve veistandarden betraktelig vil den nye tunnelen erstatte en rasutsatt strekning ved Homannsfluget, samt redusere dagens strekning med ca. 1 km.

AGTunnel har ansvaret for vann- og frostsikring i tunnelen.

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 10 500 

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

 

Tunnelutbedring Sunnmøre

AF Gruppen utfører rehabilitering av Ålesundstunnelene Ellingsøy, Valderøy og Godøytunnelen. AGTunnel har leid ut mannskap til dette prosjektet. 

Etter at bomstasjonen ble lagt ned har trafikken doblet seg. Av sikkerhets-messige hensyn og for å møte kravene i den nye tunnelforskriften skal tunnelene utbedres. Tunnelene får blant annet kameraovervåkning som vil gi bedre oversikt over det som skjer i tunnelene. Ellingsøy- og Valderøytunnelen får blant annet sammenhengende ledelist gjennom hele tunnelen, flere vifter, tilfluktsrom, nye større tekniske bygg med nye trafoer og bedre belysning. Godøytunnelen får helt nytt elektroteknisk utstyr, ny vann- og frostsikring i 70-80% av lengden, havarinisjer og snunisje, nye større tekniske bygg med nye trafoer, bedre belysning, gjennomgående bankett og betongrekkverk gjennom hele tunnelen.

Tidsrom: 2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: AF Gruppen

 

Fv. 866 Maursundtunnelen

Vi har utført vann- og frostsikring for CemPro AS og Statens vegvesen i Maursundtunnelen på fylkesvei 866 i Nordreisa kommune. Maursundtunnelen er en 2100 meter lang undersjøisk tunnel som forbinder fastlandet mellom øyene Kågen og Skjervøy. 

Vår leveranse omfattet montering av 6750 kvadratmeter PE-skum på eksisterende opphengsbolter i tillegg til reparasjonsarbeider. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 6750 m²

Oppdragsgiver: CemPro AS / Statens Vegvesen

 

Kågentunnelen

Kågentunnelen på fylkesvei 866 i Skjervøy kommune er en 1733 meter lang skredsikringstunnel – bygget for å erstatte den rasfarlige veistrekningen mellom Flåten og Skognebukta på Kågen.

 

I forbindelse med rehabiliteringen av tunnelen har AGTunnel vært ansvarlig for utførelse av vann- og frostsikring. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 6000 m²

Oppdragsgiver: Anlegg Nord / Statens Vegvesen

 

Rv. 80 Bodø, Bodøtunnelen

AGTunnel leier ut mannskap til Veidekke AS på prosjekt Rv. 80 Bodø, en del av Bypakken Bodø. 

Ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier inngår i Bypakken Bodø – et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssytem både for kjørende, kollektivbrukere, syklende og gående. Bypakke Bodø er Nord-Norges største samferdselssatsning noensinne der målet er å videreutvikle Bodø som en attraktiv by å bo og drive virksomhet i, ved å fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport. 

Det største delprosjektet i pakken er ny riksvei 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset på 3,5 kilometer, der Bodøtunnelen utgjør 2,8 kilometer. Tunnelen skal gå i to løp og ha to kjørefelt hver retning. 

AGTunnel har bistått vann- og frostsikringen i form av bemanning. Vi har også boret i tunnelen. 

Tidsrom: 2017–2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Veidekke AS

 

E16 Øye–Eidsbru, Rødølstunnelen

Som en del av opprustningen av E16 mellom Borlaug i Sogn og Fjordane og Øye i Oppland, bygges det en 2 km lang tunnel øst for elven Rødøla. Den nye veien vil komme inn igjen på E16 ved Strøndafjorden like nord for Eidsbru. 

Den nye tunnelen skal bygges med tunnelprofil T9,5 samt 2 stk. bergrom av T12,5 for tekniske installasjoner. Vår leveranse består av utførelse av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum (2 lag a 50mm, butt i butt) i store deler av tunnelen. Vi har også ansvar for levering og utførelse av tekniske bolter. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 35 000 m²

Oppdragsgiver: Strabag AG

 

Bruvedlikehold Agder 2017–2018

Vårt første bruprosjekt omfatter rehabilitering og vedlikeholdsarbeider på totalt 9 veibruer i Agder. 7 bruer i Aust-Agder og 2 i Vest-Agder. 

Vår leveranse består av:

– Utførelse av sandblåsing og lakkering av stålkonstruksjoner. 

– Rehabilitering av betong.

– Utskiftning av trevirke.

– Autovern.

Vi takker Statens Vegvesen Region Sør for oppdraget og tilliten!

Tidsrom: 2017–2018

Utførelse: Overflatebehandling

Kontraktsmengde: 9 stk. veibroer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

 

Måndalstunnelen

AGTunnel har leid ut mannskap til AF Gruppen og prosjekt E136 Innfjord- og Måndalstunnelen. 

For å kunne oppfylle de nye kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift skal det i alt oppgraderes 200 rikstunneler på landsbasis. Som en del av denne oppgraderingen har AF Gruppen ansvaret for utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelen på E136 i Rauma.

 

Arbeidene omfatter blant annet sprenging av tekniske rom og havarinisjer, etablering av ny vann- og frostsikring, nye tekniske rom og nytt elektrisk anlegg. 

Tidsrom: 2017

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: AF Gruppen

 

E39 Skjeggestadtunnelen

Formålet med rehabilitering av E39 Skjeggestadtunnelen i Flekkefjord var å øke sikkerheten i tunnelen – spesielt med tanke på brannsikkerhet og trafikkulykker.

Arbeidene i tunnelen omfattet etablering av sikkerhetsutstyr i og utenfor tunnelen, utskiftning av deler av overvannsanlegget, nye bolter samt montering av en mindre mengde vann- og frostsikring dekket med sprøytebentong. 

Vår leveranse besto av utførelse av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum i deler av tunnelen, inkludert mot portaler.

Tidsrom: 2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 950 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

 
Fv. 45 Dirdal, Røyrdalstunnelen

Prosjektet på fylkesvei 45 i Dirdal innebar utvidelse av Røyrdalstunnelen og omlegging av fylkesveien. Fremkommeligheten og sikkerheten på fylkesvei 45 i Dirdal har blitt forbedret, og Røyrdalstunnelen har blitt utvidet og oppgradert.  

Vår leveranse omfattet utførelse av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum i hele tunnelen, i tillegg til levering og utførelse av tekniske bolter. 

Tidsrom: 2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 15 500 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

 
Jobergtunnelen
Jobergtunnelen er en 2040 meter lang rassikringstunnel i Granvin kommune i Hardanger hvorav 100 meter av tunnelen er bygget i løsmasser. Jobergtunnelen er dermed Norges første løsmassetunnel.
Tunnelen ble åpnet i september 2017 og erstattet dermed den rasfarlige delen av riksvei 13 langs Ganvinsvatnet. 
For vår del omfattet prosjektet hovedsakelig i montasje og levering av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum (brannsikret med 8 cm betong). Vi sto også for levering og montering av tekniske bolter. 

Tidsrom: 2016–2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 30 500 m²

Oppdragsgiver: Metrostav AS

 
Havstadtunnelen
Den totale rehabiliteringen av Havstadtunnelen på fylkesvei 410 like øst for Arendal sentrum innebar blant annet rehabilitering av dreneringsanlegget, utskiftning av det gamle lysanlegget, bygging av nye banketter med betongrekkverk og ny vann- og frostsikring. 
For vår del omfattet prosjektet hovedsakelig i montasje og levering av vann- og frostsikring. Tunnelen var sikret mot vann og frost med et aluminiums-hvelv i dårlig forfatning. Det ble fjernet og erstattet med nettarmert PE-skum (brannsikret med 8 cm betong). Montert som butt i butt og med omfar. 
Vi hadde i tillegg levering og montering av tekniske bolter. 

Tidsrom: 2016–2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 14 000 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

 

Brynstunnelen

Vi hadde en flying start i foretaket med utleie av mannskap til Veidekke AS. Dette var kun timebasert, uten noen materialleveranser. 

Våre gutter ble godt mottatt og gjorde selvsagt en fortreffelig jobb. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiver var meget positive. 

Vi takker Veidekke AS for oppdraget og tilliten!

Tidsrom: 2016

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Veidekke AS

KONTAKT OSS

AGTunnel AS

Bygdinvegen 1987A, 2940 Heggenes

Telefon: 936 96 076

FØLG OSS

  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle