Prosjekter

Tunneloppgradering Region Vest

Arnanipa-, Sætre- og Bjørkhaugtunnelen

Tidsrom: 2019

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 13 000 m²

Oppdragsgiver: Risa AS

Prosjektet på E16 i Hordaland innebærer oppgradering av tre tunneler; Arnanipatunnelen (2133m), Sætretunnelen (720m) og Bjørkhaugtunnelen (558m).

Tunnelene som er en del av innfartsåren til Bergen sto ferdig i 1980 og har nå behov for en generell oppgradering. Det inkluderer oppgradering av ventilasjons-systemet, vann- og frostsikring, samt sikkerhetsutstyr. 

 

Vår leveranse

Montering av 7000–10 000 PE-skum i Arnanipatunnelen. Det settes nye sikringsbolter og ny sikringssprutbetong.
I tillegg sprenges det ut ny nisje til et teknisk bygg. 

Fv. 17 Liafjellet og Olvikvatnet

Liafjelltunnelen og Bakliholtantunnelen

Formålet med utbyggingen på Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet er 
hovedsaklig å rassikre strekningen. Fra Brattland sør for Liafjellet til kommunegrensen mellom Lurøy og Rødøy bygges det 5,5 km ny vei. Fylkesveien vil gå gjennom to tunneler; Liafjelltunnelen (2km) og Bakliholtatunnelen (360m).

 

Vår leveranse

For vår del omfatter prosjektet i montering av 100% PE-skum i begge tunnelene. Total mengde på 41 870 PE-skum.

Tidsrom: 2018–2019

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 41 870 m²

Oppdragsgiver: PNC Norge AS 

E16 Bagn–Bjørgo

Bagnskleivtunnelen

E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Som en del av denne opprustningen består
dette prosjektet i omlegging og utbedring av den 11 km lange strekningen mellom Bagn og Bjørgo, inkludert bygging av en 4,3km lang tunnel mellom Bagn og Klosbøle.

 

Vår leveranse

For vår del omfattet prosjektet i montering av PE-skum i Bagnskleivtunnelen. Vi har montert 105 000 m² PE-skum i dobbelt lag – total mengde på 210 000 m² PE-skum.

Tidsrom: 2018–2019

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 210 000 m²

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen

Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen

Hensikten med utbyggingen på prosjekt Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen i Åfjord kommune er å erstatte den rasutsatte veien gjennom Ryssdalen og langs Herfjorden. Her er det bygget 4,2 km ny vei, inkludert to tunneler; Herfjordtunnelen og Ryssdalstunnelen på henholdsvis 605 og 780 meter.

Vår leveranse

For vår del omfattet prosjektet i montering av PE-skum i deler av begge tunnelene. Toltat 20 000 m² PE-skum. Vi har i tillegg levert alt av tekniske bolter. (Som ventilatorbolt, skiltbolt og kabelbru-bolter).

Tidsrom: 2018–2019

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 20 000 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

Rehabilitering av tunneler i Akershus

Follo-, Merraskott- og Nordbytunnelen

Fem tunneler i Akershus skal innen 2020 rehabiliteres for å oppfylle kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift. 

Vår leveranse

AGTunnel har leid ut mannskap til Gjerden Fjellsikring for å bistå vann- og frostsikringsarbeidet i Follotunnelen, Merraskottunnelen og Nordbytunnelen. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Gjerden Fjellsikring

E134 Gvammen–Århus

Mælefjelltunnelen

E134 er som korteste vei fra Drammen til Haugesund en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. For å bedre fremkommeligheten og øke trafikksikkerheten legges veien gjennom tunnel fra Gvammen til Århus. Den nye veien vil korte ned E134 med 11 km. og redusere kjøretiden for tunge kjøretøy med ca. 18 minutter.

Vår leveranse

For vår del omfattet prosjektet i montering av vann- og frostsikring i form av PE-skum.

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 14 000 m²

Oppdragsgiver: NCC Norge AS

Fv. 633 Tunnel Kleiva

Strandanipatunnelen

Strandanipatunnelen på fylkesvei 633 i Selje kommune i Sogn og Fjordane ble bygget for å erstatte den skredutsatte strekningen mellom Halsen og Gatteneset.

Vår leveranse

I forbindelse med byggingen av tunnelen har AGTunnel stått for boringen av alle PE-bolter for vann- og frostsikring. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde: 8000 bolter

Oppdragsgiver: Gjerden Fjellsikring

Tunneler i region midt, utbedring

Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen

For å oppfylle de nye kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift skal det i alt oppgraderes 200 riksveitunnelen på landsbasis. 

Som en del av denne oppgraderingen er AF Gruppen ansvarlig for utbedringen av Godøytunnelen på Fv. 658 og Ellingsøy- og Valderøytunnelen på Rv. 658 i Ålesund.

Vår leveranse

I forbindelse med denne oppgraderingen har AGTunnel bistått AF Gruppen i form av bemanning. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: AF Gruppen

Fv. 14 Sumstad–Hellfjord

Hellfjordtunnelen

Prosjektet på fylkesvei 14 i Roan kommune i Trøndelag er en del av et felles prosjekt for å bedre veistandarden i regionen.

Store deler av strekningen mellom Sumstad og Hellfjorden har lav standard som gjør at framkommelighet og sikkerhet ikke er tilfredstillende. Med 1,5 km ny vei inkludert en 550 meter lang tunnel vil strekningen reduseres med 1 km, og veistandarden heves betraktelig.

Vår leveranse

AGTunnel har vært ansvarlig for montering og vann- og frostsikring i Hellfjordtunnelen.

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 10 500 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

Fv. 866

Maursundtunnelen

Maursundtunnelen er en 2100 meter lang undersjøisk veitunnel på fylkesvei 866 i Nordreisa kommune i Troms. Tunnelen går mellom Hemneidet på fastlandet og Kågenelva på Kågen, og erstattet i 1991 fergestrekningen mellom Hemneidet og Flåten.

Vår leveranse

I forbindelse med rehabiliteringen av tunnelen har vi vært ansvarlig for utførelse av vann- og frostsikring. Vår leveranse omfattet i montering av 6750 PE-skum på eksisterende opphengsbolter, i tillegg til reparasjonsarbeider. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 6750 m²

Oppdragsgiver: CemPro AS / Statens Vegvesen

Fv. 866

Kågentunnelen

Kågentunnelen på fylkesvei 866 i Skjervøy kommune i Troms er en 1733 meter lang skredsikringstunnel. Tunnelen ble åpnet i 1991 for å erstatte den rasfarlige strekningen mellom Flåten og Skognebukta på Kågen.

Vår leveranse

I forbindelse med rehabiliteringen av Kågentunnelen har vi vært ansvarlig for utførelse av vann- og frostsikring. Vår leveranse omfattet i montering av 6000 m² PE-skum.

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 6000 m²

Oppdragsgiver: Anlegg Nord / Statens Vegvesen

Rv. 80 Bypakke Bodø

Bodøtunnelen

Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem. Det største delprosjektet i pakken er 3,5 km ny vei mellom Hundstadmoen og Thallekrysset der Bodøtunnelen utgjør 2,8 km. Tunnelen går i to løp, med to kjørefelt i hver retning. 

 

Vår leveranse

I forbindelse med byggingen av tunnelen har AGTunnel bistått Veidekkes vann- og frostsikringsarbeid i form av bemanning.
Vi har også boret i tunnelen. 

Tidsrom: 2017–2018

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Veidekke AS

Overflatebehandling 

Bruvedlikehold Agder 2017–2018

Bruvedlikehold i Agder var vårt første bruprosjekt og omfattet rehabilitering og vedlikeholdsarbeider på totalt 9 veibruer i Agder. 7 bruer i Aust-Agder og 2 i Vest-Agder. 

 

Vår leveranse besto av:

  • Utførelse av sandblåsing

  • Lakkering av stålkonstuksjoner

  • Rehabilitering av betong

  • Utskifting av trevirke

  • Autovern

Tidsrom: 2017–2018

Utførelse: Overflatebehandling

Kontraktsmengde: 9 stk. veibruer

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

E16 Øye–Eidsbru

Rødølstunnelen

For å bedre standarden på E16 mellom Borlaug i Sogn og Fjordane og Øye i Oppland, ble det lagt ny vei utenom sentrum. Den nye strekningen er på ca. 4 km, der Rødølstunnelen utgjør 2 km. 

 

Vår leveranse

For vår del omfattet prosjektet i utførelse av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum (2 lag a 50 mm, butt i butt) i store deler av tunnelen. Vi hadde også ansvar for levering og montering av tekniske bolter. 

Tidsrom: 2018

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 35 000 m²

Oppdragsgiver: Strabag AG

Tunneler i Region Midt, utbedring

Måndalstunnelen

For å oppfylle de nye kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift skal det i alt  oppgraderes 200 riksveitunneler på landsbasis.

 

Som en del av denne oppgradering er AF Gruppen ansvarlig for utbedringen av Måndalstunnelen på E136 i Rauma. 

 

Vår leveranse

I forbindelse med denne oppgraderingen har AGTunnel bistått vann- og frostsikringsarbeidet i form av bemanning. 

Tidsrom: 2017

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: AF Gruppen

E39 Flekkefjord

Skjeggestadtunnelen

Tunnelene i Region Sør utsettes for stor slitasje, og har derfor behov for omfattende rehabilitering. Skjeggestadtunnelen på E39 i Flekkefjord rehabiliteres av hensyn til sikkerheten i tunnelen, og for å oppfylle kravene i EUs nye tunnelsikkerhetsforskrift. 

 

Vår leveranse

Vår leveranse omfattet i utførelse av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum i deler av tunnelen, inkludert mot portaler. 

Tidsrom: 2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 950 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

Fv. 45 Dirdal

Røyrdalstunnelen

Med mål om å forbedre fremkommelighet og sikkerhet på Fv. 45 i Dirdal i Rogaland ble fylkesveien lagt om og Røyrdalstunnelen oppgradert. Oppgraderingen innebar utvidelse av ca. 700 meter av tunnelen til profil T9,5.

 

Vår leveranse

Vår leveranse omfattet i utførelse av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum i hele tunnelen, i tillegg til levering og montering av tekniske bolter.

Tidsrom: 2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 15 500 m²

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

Rv. 13

Jobergtunnelen

Jobergtunnelen er en 2040 meter lang rassikringstunnel i Granvin kommune i Hardanger. 100 meter av tunnelen er bygget i løsmasser, noe som gjør Jobergtunnelen til Norges første løsmassetunnel. 

 

Vår leveranse

Vår leveranse omfattet i montasje og levering av vann- og frostsikring i form av nettarmert PE-skum (brannsikret med 8 cm betong). Vi hadde også ansvar for levering og montering av tekniske bolter. 

Tidsrom: 2016–2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmengde PE: 30 500 m²

Oppdragsgiver: Metrostav AS

Fv. 410

Havstadtunnelen

Havstadtunnelen på Fv. 410 øst for Arendal leder trafikken bort fra den smale veien forbi Fluet mellom Havstad og Kuvinga. Som en del av rehabiliteringen har Havstadtunnelen fått ny vann- og frostsikring. 

 

Vår leveranse

I forbindelse med rehabiliteringen av tunnelen har vi levert og montert vann- og frostsikring. Tunnelen var sikret mot vann og frost med et aluminiumshvelv i dårlig forfatning. Det ble fjernet og erstattet med nettarmert PE-skum (montert med 8 cm betong) montert som butt i butt med omfar. Vi hadde også ansvar for levering og montering av tekniske bolter.

Tidsrom: 2016–2017

Utførelse: Vann- og frostsikring

Kontraktsmenge PE: 14 000

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

Tunneler i Oslo, Rehabilitering

Brynstunnelen

Brynstunnelen på Rv. 150 og E6 er en av Oslos eldste tunneler. Etter mange år med mye trafikk var det et stort behov for oppgradering og vedlikehold i tunnelen. Rehabiliteringen av Brynstunnelen var en del av et større 
prosjekt for å trygge tunnelene i Oslo. 

Vår leveranse

I forbindelse med rehabiliteringen av Brynstunnelen har 
AGTunnel bistått Veidekke i form av bemanning. Dette var kun timebasert, uten noen materialleveranser. 

Dette var vårt første prosjekt. Vi takker Veidekke for oppdraget og tilliten!

Tidsrom: 2016

Utførelse: Utleie av mannskap

Oppdragsgiver: Veidekke AS

KONTAKT OSS

AGTunnel AS

Bygdinvegen 1987A, 2940 Heggenes

Telefon: 936 96 076

FØLG OSS

  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle