Åpenhetsloven

AGTunnel har som en del av W.Giertsen konsernet, forberedt seg på Åpenhetsloven sammen med
søsterselskap i WG-konsernet. W.Giertsen jobber aktivt for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette arbeidet tar utgangspunkt i vår egen virksomhet, våre forretningsforbindelser
og i leverandørkjeden vår. W. Giertsen konsernet samt W. Giertsen Ventures og W. Giertsen Energy Solutions har utført
aktsometsvurdering i henhold til krav i Åpenhetsloven, og i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.


W. Giertsen sine aktiviteter omfatter (bare helt kort type aktivitet, og lokasjoner):

 • W. Giertsen Tunnel (Bergen) – spesialistentreprenør, klimastabilisering av bergrom.
 • AGTunnel (Sogndal) – spesialistentreprenør, vann- og frostsikring av tunneler.
 • W. Giertsen Services (Bergen) – utleie av anleggsmaskiner og utstyr.
 • W. Giertsen Vannteknologi (Bergen) – rengjøring og inspeksjon av større vannmagasin.
 • Remote Inspection (Bergen) – inspeksjon og rengjøring av vannfylte magasin og nedslagsfelt.
 • Friele Foods (Bergen) – Distributør av ledende merkevarer til norsk dagligvare.
 • LeigDet (Kopervik) – utleie og salg av mobile løsninger.
 • Islandgarden (Bergen) – utviling av digitale løsninger.
 • W. Giertsen Ventures (Bergen) – investeringsvirksomhet i nye virksomhetsområder og eiendom.
 • W. Giertsen Energy Solutions (Bergen, Frankfurt, Nairobi) – levering av fornybare energiløsninger.
 • W. Giertsen (Bergen) – morselskap i konsernet med utøvelse av aktivt eierskap.

Åpenhetsloven

Kort forklart om hvordan prosessen har blitt håndtert i selskapet:

 1. Ansvarlighet: Selskapet har forankret ansvarlighet for føringer rundt respekt for grunnleggende
  menneskerettigheter i virksomhetens retningslinjer og blir håndtert i linjen hos de ulike selskapene i
  konsernet. Ansvarlighet er forankret i prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring, inkludert
  føringer for våre leverandører.
 2. Kartlegging av risiko:
  Aktsomhetsvurderingen er bygget opp systematisk med fokus på de mest aktuelle risiko per selskap.
  Aktuelle risiki tar utgangspunkt i hvilke tema som Åpenhetsloven omfatter.
  Den systematiske risikovurderingen tar for seg faktorene i) SANNSYNLIGHET for at en slik
  problemstilling inntreffer ii) ALVORLIGHET av en slik hendelse iii) OMFANG – hvor mange av
  konsernets interessenter som ville rammes iv) UTBEDRINGSEVNE – i hvilken grad risikoen kan påvirkes
  via redusert sannsynlighet eller redusert negativ effekt (et produkt av faktorene alvorlighet og
  omfang). Basert på risikovurderingen har vi vedtatt hvilke tiltak som WG-konsernet eller det aktuelle
  selskap skal iverksette. Vår aktsomhetsvurdering blir revidert årlig og uten unntak oppdatert når nye
  forhold oppstår, når nye selskap kjøpes/etableres i konsernet, eller når selskapene enkeltvis
  identifiserer nye eller endrede forhold med betydning for risiko for brudd på menneskerettigheter.
  Aktsomhetsvurderingen har vurdert interne forhold, forretningsforbindelser, og leverandørkjeden.
  Interne forhold: Medium risk avdekket med tanke på overholdelse av hviletidsbestemmelsers
  Leverandører: Det er avdekket risiko for potensielle brudd på menneskerettigheter og risiko for
  ødeleggelse av natur ressurser og biologisk mangfold i forbindelse med utarbeidelse av produkter.
 3. Tiltak:
  Interne forhold: Vi monitorerer på avvik i forhold til hviletidsbestemmelser og gjennomgår
  regelmessig disse med ledelsen. Videre jobbes det aktivt med holdnings kampanjer på bas- og
  driftsmøter for å hindre brudd på hviletid i kombinasjon med vårt helhetlige HMS – fokus.
  Leverandører: Vi arbeider strukturert for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede. Vi
  ønsker å sikre at leverandørenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, dokumentert lønn,
  organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir
  ivaretatt. Videre ønsker vi fokus på bærekraftig tilnærming ved utvikling av produkter som anskaffes i
  konsernet:
  a. Alle nye leverandører skal akseptere og signere konsernets etiske standard for leverandører.
  Standarden inkluderer krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid,
  organisasjonsfrihet osv.
  b. Vi vurderer våre leverandører gjennom bakgrunnssjekker, egenevalueringer sendt ut i form av
  spørreskjemaer, og revisjoner når nødvendig
  c. Når vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard for leverandører, må
  leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. De fleste leverandører er villige til å rette opp
  forholdene. De som ikke er i stand til eller er villig til å rette opp forholdene kan ikke fortsette som
  leverandører til W.Giersten.
 4. Oppfølging:
  Forbedringstiltak både internt og hos leverandører følges opp slik at vi sikrer at forholdene ordnes
  opp i. Vi logger avvik og resultater og rapporterer og overvåker på dette, først i de lokale selskapene ,
  så videre på konsernnivå.
 5. Kommunikasjon med interessenter: W.Giertsen har opprettet en kanal for rapportering av
  kritikkverdige forhold for eksterne og interne interessenter som er tilgjenging fra nettsiden. Her kan
  interessentene velge om rapporten skal håndteres anonymt.
 6. Samarbeide om gjenoppretting/erstatning: Vi følger opp saker som krever erstatning eller
  gjenoppretting av skade. Per i dag har vi ikke hatt noen slike saker.
  Selskapet imøteser alle henvendelser og spørsmål vedrørende vår vurdering, håndtering og proaktive
  tilnærming for å hindre potensielle brudd på menneskerettigheter i forbindelse med vår
  forretningsvirksomhet. Henvendelser kan rettes til: post@agtunnel.no

Åpenhetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99